Varför är stamtavlan viktig?

Stamtavlan kan ses som en form av garanti då du köper din valp. Genom att köpa en valp med stamtavla stöttar du den kontrollerade aveln.

I Sverige har vi en omfattande djurskyddslag som kommit till för att skydda djurens välfärd. Vi har också Svenska Kennelklubben där medlemskap krävs för att registrera valpkullar och få stamtavlor på dessa. Svenska Kennelklubben har utöver djurskyddslagen ytterligare bestämmelser för att bland annat skydda hundar som går i avel, kommande generationer och främja hundarnas hälsa framåt.

När man köper en hund med stamtavla, dvs som är registrerad i SKK, försäkrar man sig om att valparna får vara hos sin mamma tillräckligt länge. Man försäkrar sig om att uppfödaren följer djurskyddslagen som bland annat reglerar att tiken inte får valpar i för låg eller för hög ålder, att föräldrarna är hälsotestade för de sjukdomar som vanligtvis finns inom den aktuella rasen och att en tik får den vila hon behöver mellan sina kullar.

När du väljer att köpa en hund utan stamtavla, av en uppfödare som inte är anslutit sig till Svenska Kennelklubben så uppstår flera otrygga omständigheter. Det blir betydligt svårare att kontrollera att uppfödningen sköts enligt de grundläggande lagarna som finns gällande djur och djurhållning. Uppfödare som är anslutna till SKK genomgår granskningar när kennelkonsulenter kommer ut och kontrollerar kennlarna oannonserat. För uppfödare som står utanför SKKs organisation kan inte kennelkonsulenterna kontrollera etik och välfärd i uppfödningen.

När du väljer att köpa ifrån en ansluten uppfödare, som möjligen kostar lite mer, kan du kontrollera om föräldrarna och släktingarna bakom är hälsotestade. Du kontrollerar också lätt hur gamla de är, då SKK har en offentlig hunddata där vem som helst kan söka grundläggande information.

Att man är ansluten till en organisation betyder inte per automatik att uppfödningen eller djurhållningen är felfri, men här finns ett kontrollerande organ som inspekterar, korrigerar och lämnar villkor för att fortsatt få vara ansluten till SKK. På samma vis har inte varje uppfödare utan stamtavlor per automatik dålig djurhållning och etik, men det är ofrånkomligt att det händer mycket väldigt oansvariga saker inom aveln hos människor utan någon anslutning till organisationer ämnade för att värna om djuren – och mycket handlar om okunskap.

Speciellt inom katt är det vanligt att ungar säljs långt innan det är tillåtet enligt lag. Det händer allt som oftast att kattungar runt 5-6 veckor tas ifrån sin mamma, säljs ovaccinerade, utan id-märkning och okontrollerade av veterinär. En kattunge får inte flytta ifrån sin mamma tidigare än vid 12 veckors ålder, och en valp får inte flytta tidigare än vid 8 veckors ålder. Detta är mycket viktigt, och du som köpare har ett stort ansvar att inte köpa en djurunge för tidigt.


Som köpare kan du aktivt välja att göra förändring inom aveln, och hjälpa djuren att skydda deras levnadsvillkor. Du kan motverka att ungar tas ifrån sina mammor alldeles för tidigt, eller att för unga djur blir mammor tidigt och får kull efter kull utan möjlighet till vila. Du hjälper till att värna om hälsa, mentalitet och funktion, och stödjer arbetet för sund avel genom att köpa hund, och katt, med stamtavla!

Hur kontrolleras det att detta efterföljs hos människor som föder upp men som inte är anslutna till SKK eller te.x Sverak, om det gäller katt? Svaret är att det överlag inte görs.

En liten “visste du” utifrån Svenska Kennelklubben;

– Visste du att SKK omfattas av Sveriges lagar och Jordbruksverkets lagar, utöver sina egna?
– att det finns avelsstrategier/anvisningar/regler specifikt för just den individuella rasen för att främja om varje ras och därmed också varje enskild individ?
– att raser med specifik problematik är sammanställda för domare, och att när dessa hundraser bedöms på hundutställning så ska domarna veta detta specifikt om varje ras och inte premiera individer med rasbunden problematik?
– att alla valpar och kullar registreras, och att du kan hitta information och testresultat hos SKK?
– att SKK håller i uppfödarutbildningar som tar flera månader?
– att alla valpar ifrån SKK-anslutna uppfödare ska vara besiktigade?
– att det inte är tillåtet att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra?
– att inte använda hane/tik i avel som inte uppvisar en vuxen individs fysiska och psykiska mognad, samt att tiken måste vara minst 18 månader?
– att en tik över sju år inte får paras utan intyg från veterinär?
– att en tik som fyllt tio år inte får användas mer i avel?
– att en tik inte får paras för tätt och för ofta, samt att en tik max får ha fem kullar under sitt liv?
– att äldre tikar måste vila 12 månader mellan varje kull?
– att uppfödaren är förpliktigad att föda upp valpar i en gynnsam miljö, både för den fysiska och mentala utvecklingen?
– att valparna inte får skiljas från mamman förrän de fyllt åtta veckor?
– att alla uppfödare anslutna till SKK kontrolleras och därmed upptäcks om de inte följer Jordbruksverkets och SKK’s lagar och regler?

En text med inspiration från Felicia Lemmeke.